CHỨNG NHẬN ISO

Thông qua việc đầu tư liên tục máy móc thiết bị sản xuất hiện đại cùng nhiều công cụ quản lý như ISO 9001 ,ISO 14001 ,45001 ,... công ty Đông Dương luôn thực hiện cam kết với Khách hàng là gia tăng chất lượng và tạo ra nhiều sản phẩm mới ngày càng tiện dụng hơn nhằm đáp ứng nhu cầu khắc khe của thị trường trong và ngoài nước

ISO CERTIFICATE

By applied the modern technology and up-to-date equipment with many management tools like ISO 9001, ISO 14001, 45001, etc. Dong Duong Corporation always commits to Clients improving the quality and to create new higher handy products to satisfy with the strict demand of Clients.

CHỨNG NHẬN ISO ĐÔNG DƯƠNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

ISO Certificates of Dong Duong are recognized

ISO 9001:2015 một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành ...ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng.


ISO 9001:2015 is a quality management system standard developed and issued by the International Organization for Standardization ... ISO 9001 sets out the requirements used as a framework for a Quality Management System. amount


ISO 14001 : 2015 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất cả mọi tổ chức doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu. Được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động.


ISO 14001 : 2015 is part of an international set of standards related to environmental management applicable to all business organizations anywhere. Built according to the principle of Planning - Implementation - Inspection - Action.


45001 : 2015 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động được công nhận trong sản xuất


45001 : 2018 is recognized standard of labor health and safety management systems in production