Đạt kỷ lục Việt Nam

Việt Nam RECORDS


Khán đài lắp ghép có sức chứa lớn nhất Việt Nam 2012

( Phá kỷ lục cũ 2007 )

Stand has the largest capacity in VietNam in 2012

(Broken the record in 2007)Khán đài lắp ghép có sức chứa lớn nhất Việt Nam 2007

Stand has the largest capacity in VietNam in 2007